KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z art. 13 ust 1 i 2 oraz z art. 14 ust. 5 pkt. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 

1. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Hotel Jakub Sobieski w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia, ochrony przeciwpożarowej i przeciw-powodziowej.

2. Monitoring wizyjny w obiekcie obejmuje z reguły: parking przed obiektem, wejścia główne do obiektu, tereny za obiektem, wewnętrzną część w obiekcie – lobby, część restauracyjną, korytarze.

3. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:

     a) listownie: Hotel Jakub Sobieski ul. Św Rocha 1, 55-200 Oława

     b) przez e-mail: manager@hoteljakubsobieski.pl

     c) telefonicznie: +48 713014180

4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - art. 6 ust.1 lit. c RODO.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie od 40 do 60 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

7. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach oraz prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO. 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych